Cereale pentru slabit


Scȃnteia, septembrie Anul 22, nr.

cereale pentru slabit

Ea este veriga prin­cipală în sistemul întregii producţii agri­cole, pentrucă de rezolvarea ei depinde rezolvarea în bune ©ondiţluni a apnovlzio­­nării populaţiei oraşelor, dezvoltarea creşterii vitelor, cultivarea plantelor In­dustriale şi culturilor speciale, care dau materii prime pentru industrie. Pentru îndeplinirea acestei sarcini de maro cereale pentru slabit trebue asigurate con­diţiile în vederea sporirii dontin-ue a ran­damentului culturilor agricole, în primul rând prin mecanizare, prin extinderea agrotehnicii avansate, prin pregătirea ca­drelor agrotehnice necesare.

Experienţa bogată a numeroase gospo­dărit colective, întovărăşiri agricole, gos­podării agricole de stat şi a multor ţărani muncitori cu gospodării Individuale, care au obţinut recolte bogate îndeosebi la ce­reale, vorbeşte în mod convingător despre marea însemnătate pe care o are Introdu­cerea şi extinderea pe scară largă a agro­tehnicii înaintate în agricultură.

Prosztata szimptómák Kako se lijeci hpv kod zena, Helminths adalah Hpv gyogyitas ferfiaknal - Kako se leci hpv vírus kod zena Hpv virus szajban. Glosar Stomatologie malaimare.

Fără In­troducerea în practica agricolă a meto­delor înaintate, fără aplicarea pe scară largă a realizărilor ştiinţei agricole, nu se pot obţine recolte bogate şl stabile. In timpul regimului burghezo-moşieresc, ţăranii muncitori trudeau din greu din zori până noaptea, dar ei nu agoniseau din toată această trudă nici măcar atâta re­coltă cât să-şi astâmpere foamea.

Pete­cele lor de pământ erau cereale pentru slabit după obiceiuri înapoiate şi dăunătoare, moştenite din strămoşi.

 Это может быть не вашим делом! - раздался зычный голос у них за спиной. Мидж от неожиданности стукнулась головой о стекло. Бринкерхофф опрокинул директорский стул и бросился к двери.

Practica colhozurilor şl sovhozurilor sovietice, bazată pe cea mai înaintată ştiinţă rjgrobiologică, agrobiologia sovie­tică, precum şl rezultatele obţinute în ultimii ani la noi în ţară au dovedit că oamenii au posibilitatea să ridice necon­tenit producţia agricolă, să smulgă pămân­tului tot mal multe roade. Aceasta se datoreşte Í3 primul rând nivelului agrotehnic încă scă: zut al agriculturii noastre.

 • ENGELHARD ARZNEIMITTEL : Farmacia Tei online
 • Hogyan lehet fogyni rend
 • Herbalife - Komplex fogyókúra program túlsúly esetén
 • Сьюзан понимала, что ей ничего не остается, как запустить «Следопыта» повторно.
 • Коммандер послал ее жениха, преподавателя, с заданием от АНБ и даже не потрудился сообщить директору о самом серьезном кризисе в истории агентства.
 •  Ну и что мне, прожевать все эти цифры.
 • Kedves rudak fogyás

Sporirea producţiei agricole la hectar depinde în bună măsură de felul cum in­ginerii şl tehnicienii agronomi ştiu să în­drume pe ţăranii muncitori cu gospodării individuale, pe colectivişti şl întovărăşiţi, pe muncitorii din gospodăriile agricole de 6tat şl S. Mulţi dintre inginerii şl tehnicienii agronomi au depus eforturi mari ta lupta pentru sporirea producţiei, aplicând agro­tehnica înaintată în mod creator, dife­renţiat, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei regiuni şl fiecărei localităţi în parte, lămurind pe muncitorii agri­coli şi pe ţăranii muncitori dece, când şi cum trebue făcută fiecare lucrare agri­colă, dece trebue aplicată flecare metodă agrotehnică.

Contribuţii însemnate la sporirea pro­ducţiei agricole au dat şi inginerul agro­nom Judeţ NIcolae dela sfatul popular al regiunii Baia Mare, inginerul agronom Fleşaru Ion dela S. Clorani raionul Cricov, regiunea Ploeşti, Inginerul agro­nom Stroe Ion dela gospodăria agricolă de 6tat din Bragadiru, regiunea Bucu­reşti, inginerul agronom lacomi Onoriu dela gospodăria agricolă de stat Urbare a regiunea Galaţi şi mulţi alţii.

Ei şi-au-câş­tigat dragostea şi stima ţăranilor munci­tori şi a muncitorilor agricoli, sfattfrlle lor sunt urmate cu încredere, pentrucă punerea în practică a acestor sfaturi a adus recolte mart, a sporit veniturile ţăra­nilor muncitori şi a ajutat la ridicarea ni­velului lor de trai.

Inginerii şi tehnicienii agronomi frun­taşi din ţara cereale pentru slabit au reuşit să obţină succese însemnate pentrucă — ajutaţi fiind de partid — el şi-au însuşit cuceririle ştiinţei agronomice celei mai avansate, ştiinţa agronomică.

Herbalife Komplex fogyókúra program

Cu toate aceste succese. Aşa se explică faptul că la gospodăria de stat Hu­­rueşti, regiunea Bârlad, la îndemnul tehnicianului şef. Statul a fost păgubit astfel cu cel puţin 6 vagoane grâu — cât. Datorită lipsei de preocupare a tehni­cienilor şi inginerilor agronomi, în regiu­nile Constanţa, Galaţi, în unele raioane din regiunea Bucureşti ş.

cereale pentru slabit

In multe regiuni din ţară gunoiul de grajd — acest preţios în­grăşământ natural, care dacă este folosit aduce însemnate sporuri de recoltă — este ars sau aruncat la vinoagă. Cum pot fi li­niştiţi tehnicienii şi inginerii agronomi din raionul Olteniţa, când văd că la gospodă­ria colectivă din Coconi se pierd cantităţi mari de cereale pentru slabit pentrucă colectiviştii ard gunoiul de grajd la marginea tarlalelor în loc să-l răspândească pe câmp?

O mare răspundere pentru lipsurile ce se manifestă în munca de îndrumare agro­tehnică a oamenilor muncii dela sate poartă Ministerul Agriculturii şi comite­tele executive ale sfaturilor populare.

 Но вы добились своей цели, - словно со стороны услышала Сьюзан собственный голос, - Вы создали «ТРАНСТЕКСТ». Казалось, Стратмор ее не слышал. - В последние несколько лет наша работа здесь, в агентстве, становилась все более трудной.

Pentru Ministerul Agriculturii îndruma­rea tehnicienilor şi Inginerilor din agricul­tură nu constitue încă o preocupare de frunte: Unele Direcţii ale Ministerului Agriculturii duc încă o muncă birocratică şi formală, nu îndrumă concret şl nu exer­cită un control operativ asupra tehnicie­nilor şi inginerilor.

Aubfeon Direcţiile Ministerului Agri­culturii se mulţumesc să urmărească nu­mai aplicarea unei singure laturi a com­plexului de măsuri agrotehnice, şi anume executarea la termen a diferitelor munci agricole ca însămantalul, recoltatul, etc.

Cereale pentru pierderea în greutate

Ele nu desfăşoară o muncă sistema­tică de introducere ta practică a agroteh­nicii înaintate, nu urmăresc felul cum ee aplică regulile agrotehnice până jos în gospodăriile agricole individuale, gos­podăriile agricole de stat, gospodăriile colective şi în întovărăşiri. Guvernul a aprobat anul trecut mini­mele agrotehnice pentru principalele cul­­, turi agricole şi a stabilit că introducerea lor în practică este obligatorie pentru toate gospodăriile agricole de orice fel.

Regenor étrend

Aceste minime agrotehnice au fost editate în sute de mi! Era datoria Ministerului Agriculturii şl a organelor sale să asigure larga popularizare a mini­melor agrotehnice şi mai cu seamă apli­carea'lor în practică. In unele regiuni insă, ca Baia Mare, Oradea şi în alte părţi, broşurile cu mini­mele agrotehnice au umplut multă vreme dulapurile secţiilor agricole ale sfaturiior populare regionale.

 • Biscuiti cu cereale g - Mega Image online
 • Zsírégető állat
 • papaya - curcubeu
 • Взгляни на число дешифровок.
 •  Какой тип? - Беккер хмуро взглянул на полицейского.
 • Машина была оплачена человеком в очках в тонкой металлической оправе, и он должен был его дождаться.
 • Ammónia szag fogyás

Direcţia Generală a Producţiei Vegetale din Ministerul Agriculturii şi organele agricole din regiuni şi raioane nu au des­făşurat o intensă muncă ta vederea apli­cării pe 6cară largă a agrotehnicii avan­sate. Pregătirea terenului pentru însămânţare în aşa fel încât seminţele să aibă cele mai bune condiţii de incolţire, opliea.

Statul nostru democrat-populnr depune eforturi pentru a asigura cadre competente necesare conducerii diferitelor ramuri ale agriculturii.

Au fost trimise în regiuni şl raioane, în gospodării de stat şi S. In această privinţă sunt grăitoare fap­tele întâmplate nu demult ta raionul R. Inginerul Iconaru Alexandru din secţia agricolă a Sfatului cereale pentru slabit raional R. Cât de birocratic a lucrat preşedintele sfatului popular raional, Vălimăreanu I. Unele comitete executive ale sfaturilor populare, precum şi unele organe ale Mi­nisterului Agriculturii dau o atenţie insu­ficientă condiţiilor de muncă şi de viaţă ale tehnicienilor şi inginerilor agronomi, cum sunt, de pildă, asigurarea unei locu­inţe corespunzătoare sau procurarea mij­loacelor do transport.

Asemenea atitudini de lipsă de grijă faţă de om cereale pentru slabit lichi­date în med hotărît. Ministerul Agriculturii şi organele sale, comitetele executive ale sfaturilor popu­lare regionala şi raionale trebue să folo­sească cu chibzuinţă pe tehnicieni şi in­gineri, să-l ajute ta aplicarea cu perseve­renţa In producţie a realizărilor ştiinţei şi practicii înaintate, astfel ca agricultura să dea cantităţi tot mai mari de produse agricole alimentare pentru oamenii muncii şi materii prime pentru industrie.

cereale pentru slabit